top of page

Project OFFSHORE FOR SURE van start

Bijgewerkt op: 24 okt. 2023
Nederland en Vlaanderen bundelen krachten voor versnelling energietransitie op zee


De komende jaren krijgt hernieuwbare energie op zee een flinke impuls. Vijftien partners uit Vlaanderen en Nederland combineren hun expertise in het project Offshore For Sure om 5 veelbelovende energieoplossingen te testen en de toepasbaarheid in het energiesysteem te vergroten. De doelstelling van het project is het versnellen van de energietransitie op zee en aanjagen van de duurzame blauwe economie in samenwerking met kennisinstellingen, regionale en maatschappelijke organisaties. Het Interreg Vlaanderen-Nederland programma 2021-2027 ondersteunt deze samenwerking.Gedurende de looptijd van het driejarige project investeren de projectpartners meer dan 10 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Deze investering wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland en cofinanciers. Het consortium gelooft dat deze offshore energieoplossingen zullen bijdragen aan een slimmer, groener en socialer Europa. BLUESPRING is de initiatiefnemer achter het projectidee Offshore For Sure en treedt op als projectverantwoordelijke.


Vijf innovaties en ondersteunende partners


De vijf demonstratieprojecten zijn innovatieve oplossingen van technologie ontwikkelaars met een track-record en een duidelijk plan voor uitrol op het gebied van getijdenenergie, golfenergie, offshore drijvende zonne-energie en energieopslag:


1. Golfenergie van Dutch Wave Power 2. Getijdenenergie van Water2Energy 3. Offshore solar van Oceans of Energy 4. Simulering van Energieopslag van FLASC 5. Intelligent beheer en voorspellend onderhoud van getijdenturbines van Tocardo


Voor hun ontwikkelingen kunnen de technologieontwikkelaars rekenen op de kennis en expertise van partners Bluespring, World Class Maintenance, International Marine & Dredging Consultants, Ecopower, Rijkswaterstaat, Parkwind, Universiteit Gent, HOWEST, Deftiq en de Zeeuwse Milieufederatie.Samenwerking geconcentreerd op drie domeinen


Activiteiten in het project hebben sterke banden met de regio's waar ze worden uitgevoerd en hebben zowel een lokale als internationale impact. Daarom ontwikkelen we diverse diensten voor verschillende groepen, om de opgedane ervaring maximaal te benutten en internationaal toe te passen.


Beleid & Burger

Aangezien een groot deel van de ontwikkelingen zich op zee afspeelt en daarmee buiten het zicht van bewoners en hun leefomgeving valt, richten we ons erop om mensen bij de projecten te betrekken, kennis uit te wisselen en zo het draagvlak en bewustzijn te vergroten. Wij werken nauw samen met natuur- en milieuorganisaties, coöperaties en vergelijkbare projecten.


Educatie

We ontwikkelen leertrajecten, inclusief online en hybride cursussen, aan de hand van de kennis die we opdoen tijdens de uitvoering van het project. We bevorderen studentenuitwisseling en zetten een samenwerking op tussen educatieve partners in Vlaanderen en Nederland.

Certificering

We werken aan certificeringsdiensten voor de testen in laboratoria en op open zee om de efficiëntie en robuustheid van de ontwikkelde systemen te waarborgen.Duurzaam perspectief


De opbrengst van onze energietransitie op zee wordt getoetst door drie type eindgebruikers: overheden, projectontwikkelaars en burgercoöperaties. Door hun goedkeuring van onze bedrijfscases trekken we verdere investeringen aan zowel voor technologie als voor projecten. Dit moet leiden tot financierbare projecten voor de toekomst, die bijdragen aan economische groei in de regio en zorgen voor nieuwe banen in de duurzame blauwe economie. 

Voor de redactie


Blijf op de hoogte

Ben je geïnteresseerd om als stakeholder betrokken te worden bij de uitvoering van het project, of wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Offshore For Sure? Laat het ons weten via het contactformulier.Meer informatie:

Bluespring BV

Sia Windig - Head of Communications

+31 6 49 83 81 64


 

Over het OFFSHORE FOR SURE project:
OFFSHORE FOR SURE ontvangt financiering vanuit het Interreg Vlaanderen-Nederland 2021-2027 programma VI, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontractnummer Int6B015. Daarnaast bieden het Ministerie van Economische Zaken in Nederland, de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, en het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)en de Provincie Oost-Vlaanderen financiële ondersteuning.


Over INTERREG VLAANDEREN-NEDERLAND

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert projecten met gedeelde grenzen voor slimme, groene en inclusieve groei. Interreg Vlaanderen-Nederland heeft ruim 205 miljoen euro aan middelen gekregen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om tussen 2021 en 2027 te investeren in waardevolle projecten.Over de partners:

BLUESPRING heeft uitgebreide ervaring in het managen van complexe, langlopende internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van offshore hernieuwbare energie waarbij innovaties worden doorontwikkeld en gedemonstreerd op zee, met specialisatie in certificering.

Parkwind N.V. (PWD) is een groen energiebedrijf dat offshore windparken ontwikkelt, financiert en exploiteert. Met meer dan tien jaar ervaring en 771 megawatt onder operationeel beheer, heeft Parkwind vier operationele windparken in België en ontwikkelt het momenteel het Arcadis Ost I project in Duitsland (257 MW).

Burgercoöperatie Ecopower (BE) staat al meer dan 30 jaar voor het uitbouwen van een democratisch, decentraal en duurzaam energiesysteem door burgerparticipatie met 67.000 coöperanten en 55.000 klanten. Ecopower heeft ruim 100m€ geïnvesteerd in wind-, zon-, duurzame-warmte- en waterkrachtprojecten.

Rijkswaterstaat Offshore Expertise Centrum (RWS) voorziet platforms bij windmolenparken op de Noordzee van sensoren voor het inwinnen van een grote diversiteit aan gegevens. Deze sensoren dragen bij aan het monitoren van mariene ecosysteem en de maritieme veiligheid en cybersecurity.

Dutch Wave Power: ontwikkelt een point absorber golfenergieconverter en heeft ruime testervaring bij o.a. MARIN en Deltares. De technologie van Dutch Wave Power bestaat uit een drijvend lichaam met daarin alle energie-omzettingscomponenten volledig afgesloten van het zeewater. Het drijvende lichaam beweegt mee met de roterende beweging van de golven.

Water2Energy Projects BV ontwikkelt een verticale-as-getijturbine en heeft succesvolle pilots gerealiseerd in Port of Antwerp en haven van Vlissingen als onderdeel van het ENCORE-project. 30 jaar ervaring in scheepsbouw en offshore technologie en 15 jaar op het gebied van getijdenturbines.

FLASC ontwikkelt een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van hydropneumatische druk (HPES) . Elektriciteit wordt opgeslagen door zeewater in een gesloten kamer te pompen waar het gecomprimeerde lucht verder samenperst. De energie wordt teruggewonnen op het moment dat de gecomprimeerde lucht het zeewater naar buiten stuwt via dezelfde pompturbine.

Tocardo (TOC) is leverancier en ontwikkelaar van vrije stroming getijdenstroom energie turbines met een pre-commerciële dam-geïntegreerde centrale in de Oosterschelde-stormvloedkering sinds 2015. Offshore Solar BV (onderdeel van Oceans of Energy, OOE) is een Nederlands bedrijf dat zich sinds 2016 specialiseert in het ontwerpen, bouwen, en opereren van offshore zonne-energiesystemen, en het aangrenzende onderzoek op ecologische impacts en energiesystemen. OOE heeft inmiddels 4 jaar ervaring met offshore solar in offshore condities en loopt daarmee wereldwijd voorop in de industrie. OOE opereert het proefproject NS2, operationeel bij de Offshore Test Site, 12 km voor de kust van Scheveningen.

World Class Maintenance (WCM) is het netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. Doelstelling is radicaal: op naar 100% voorspelbaar onderhoud. Dit doet WCM door slimme onderhoudskennis te ontwikkelen, te verspreiden en toe te passen. Belangrijke pijlers zijn de WCM Fieldlab projecten waarbij een gehele sector uitgedaagd wordt om innovaties te versnellen door samen te experimenteren.

International Marine and Dredging Consultants (IMDC) is een internationaal ingenieurs- en adviesbureau op het gebied van natuurlijke wateren: neerslag, grondwater, rivieren, estuaria, kustgebieden, havens, mariene wateren, offshore energie en power kabels. IMDC heeft meer dan 110 specialisten in dienst. Sinds 2000, IMDC helpt overheidsinstanties, projectontwikkelaars en aannemers bij de realisatie van complexe offshore energieprojecten: offshore substations, onderzeese elektriciteitskabels, fixed en drijvende offshore wind, getijde- en golfenergieprojecten.

Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) is de organisatie die zich sterk maakt voor natuur, milieu en duurzaamheid in Zeeland. Dat betekent opkomen voor belangrijke en kwetsbare natuur, ook namens de 26 bij haar aangesloten organisaties en ruim 600 particuliere leden. Ze bouwt aan een evenwichtige toekomst door duurzame initiatieven aan te jagen en toe te werken naar een circulaire samenleving. Haar kracht zit hem onder andere in het verbinden van mensen en ideeën en ze heeft een groeiende positieve impact op haar omgeving. Die impact strekt soms tot over de landsgrenzen om samen met Vlaamse partners te werken aan een gezondere leefomgeving.

Universiteit Gent (UG) zet sterk in op de ontwikkeling van kennis en onderzoek op het vlak van duurzame blauwe economie. De vakgroep Civiele Techniek (Coastal Engineering Research Group) en Laboratorium Soete zetten hun expertise en faciliteiten in om de innovaties te ondersteunen. UGent coördineert de activiteiten m.b.t. educatie en training in het project. Met The Reef, een innovatief XR Training Lab op Ostend Science Park, biedt de universiteit samen met HOWEST bovendien een perfecte locatie voor de samenwerking tussen kennispartners en bedrijven.

HOWEST (Hogeschool West-Vlaanderen) is een Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen en Kunsten, instelling voor hoger onderwijs gevestigd in West-Vlaanderen, België. Howest is ook sterk betrokken bij innovatie en R&D activiteiten. Howest heeft technologische expertise in een breed scala van onderwerpen zoals security en privacy, toegepaste kunstmatige intelligentie, analytics en machine learning in de cloud, Internet of Things, human interface technologieën

Deftiq (DEF) ontwikkelt doelgerichte trainingen voor organisaties en hun technische professionals. In de online leeromgeving van Deftiq worden deze trainingen aangeboden. Deftiq heeft als doel de vergaarde kennis van O4S toegankelijk te maken door middel van hoogwaardige e-learning content.Met financiële steun van:: 


42 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page