Dutch Energy from Water Association

Empowering the Dutch sector through know-how and networks

Uitgelicht 1: beleidsdossier electriciteit uit water

In navolging van de kamerbrief electriciteit uit water van 30 maart 2021, staat het onderwerp onder de aandacht van politieke partijen, beleidsmakers en kennisinstellingen. EWA volgt de ontwikkelingen en levert constructieve input aan de discussie onderbouwt met cijfers en argumenten voor een betere positionering van de sector in het Nederlands overheidsbeleid. Alle openbare stukken zijn verzameld en in te zien in ons beleidsdossier.

Op 8 juli 2021, vlak voor het zomer reces, heeft de Tweedekamer drie moties (zie moties in beleidsdossier) aangenomen rondom energie uit water. Dat is fantastisch nieuws voor sector! In het kort komt het neer op een invulling van de kennislacunes, steun voor een breed onderzoeksprogramma , steun voor grootschalige demonstratieprojecten, en steun voor onderzoek naar validatie van Dynamic Tidal Power energiedammen.Nieuws uit de sector

Registreer uw technologie op het nieuwe "Netherlands Energy Technology Platform"

Onlangs is het Netherlands Energy Technology Platform (NETP) gelanceerd; een initiatief van de RVO en de economisch-diplomatieke netwerken in Brazilië en de Golf-regio, ondersteunt door EWA, NWEA, Buccaneer en IRO. Het NETP faciliteert internationale exposure van Nederlandse energie technologieën. Nederlandse bedrijven kunnen hun technologieën gratis op dit ‘virtuele’ Platform plaatsen, dat gebruikt wordt door oa het ambassade netwerk. Kom in aanraking met nieuwe marktpartijen en exportkansen. Maak nu een profiel aan op: https://netp.technologycatalogue.com/. Tocardo, Water2Energy en Oryon WaterMill zijn u reeds voorgegaan.

Welkom op de website van de Nederlandse vereniging voor Energie uit Water (EWA). EWA bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water en zet zich in voor haar leden door gemeenschappelijke belangen te behartigen. EWA vertegenwoordigt leden die werken aan waterkracht, golf- en getijdenenergie, OTEC en energie uit verschil tussen zoet en zout water.

EWA is commercialisator en kenniswegwijzer van energie uit water. Dat kan ook, want de leden van EWA kennen zeer goed de markt, het vak en de inbedding in het maatschappelijk veld. Daarnaast is EWA kennisaanbieder van cursussen en workshops en kennismakelaar door organisatie van ontmoetingen, conferenties, (markt)onderzoek. Als groeiende open community wil EWA ervaringskennis opbouwen. EWA geeft waterkracht in Nederland een gezicht. Zij maakt de kansen voor energie uit water zichtbaar voor de markt, de politiek en de burgers.

EWA beinvloedt de wet- en regelgeving, de financiering (subsidies) en het (overheids)beleid.

Lees ook onze gezamenlijke position paper over energie uit water hier.

Dutch Association for Energy from Water (EWA) promotes the generation and application of energy from water solutions and is committed to its members by representing common interests. We represent members developing or supporting wave, tidal, hydro, OTEC and Salinity Gradient power solutions.

EWA facilitates commercialisation and knowledge transfer for energy from water solutions. This is possible, because the members of EWA know the market & technology and understand the societal context. In addition, EWA is a knowledge provider through organising courses and workshops and a knowledge broker by organising networking meetings, conferences and disseminating (market) research.

As a growing open community, EWA wants to build experiential knowledge. EWA gives the sector in the Netherlands a face. EWA promotes the opportunities for energy from water to new stakeholders, export markets, public bodies and citizens. EWA influences legislation and regulations, funding and policy.

EWA stelt zich ten doel om het Nederlandse energie- en industriebeleid te beïnvloeden zodat een substantieel deel van de Nederlandse energievraag in de toekomst geleverd wordt door energie uit water.