top of page
Image by Marek Piwnicki

Getijcentrale Brouwersdam

vector wave_edited_edited_edited.png

Sinds 2014 wordt de mogelijkheid onderzocht om een getijdencentrale te realiseren als meekoppelkans bij het herintroduceren van het getij in het Grevelingenmeer door een opening te creëren in de Brouwersdam.

 

Dit ‘doorlaatmiddel’ is nodig om de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer te verbeteren en om daarmee te voldoen aan de Europese afspraken conform de Kaderrichtlijn Water (KWR) voor gezonde (binnen)wateren.

Oorspronkelijke opdracht

Voor de afronding van de verkenningsfase is in 2018 de volgende opdracht geformuleerd: "Onderzoek de aanleg van een doorlaatmiddel met als meekoppelkans om hierin getijdenenergie op te wekken.

Onderzoek 3 varianten:

  1. een doorlaatmiddel uitsluitend gericht op uitwisseling en herstel van gedempt getij;

  2. een getijdencentrale met doorlaatfunctie en dus breder doorlaatmiddel;

  3. een breder doorlaatmiddel zoals variant 2 maar nog zonder getijdencentrale (optie om getijdencentrale later in te bouwen).

Hieruit is een voorkeursalternatief (VKA) ontstaan. Een nieuw expert team is onlangs tot de conclusie gekomen dat dit VKA te duur en onzeker is en adviseert om de optie voor een getijdencentrale in verdere planuitwerking geheel buiten beschouwing te laten. Het VKA is inderdaad een vrij dure oplossing, omdat er gekozen wordt voor (extreem) grote laagverval turbines met een diameter van 8m.

Opinie EWA en alternatief voorstel

Gemiste kans

EWA, gesteund door de regiopartijen, vindt het een grote gemiste kans om niet een klimaatbestendige en klimaatadapatieve opening te ontwikkelen, die niet alleen bestendig is tegen zeespiegelstijging maar ook voorspelbare duurzame basislast elektriciteit kan opwekken uit de getijdenstroming en daarmee een bijdrage kan leveren aan verduurzaming en leveringszekerheid van energie voor de regio.

Second opinion & alternatieven

EWA roept daarom op, om in een second opinion de markt te vragen alternatieven voor te dragen, die slimmer en goedkoper zijn dan het VKA.

Er zijn alternatieven denkbaar met kleinere turbinediameters, die bovendien minder ingrijpende integrale voorzieningen vergen. Deze turbines kunnen in een later stadium worden geplaatst tegen de openingen van de nieuwe kering met minimale extra voorzieningen.

 

Inzet op klimaatadaptief handelen

Voorwaarde is dat er hiermee in het ontwerp van het doorlaatmiddel goed rekening wordt gehouden. Dat past enorm goed in klimaatadaptief handelen, omdat dezelfde voorzieningen en turbines ook kunnen worden ingezet voor pompen. Wanneer zeespiegelstijging zich eerder voordoet dan nu wordt aangenomen, kan deze functionaliteit worden toegevoegd zonder significante meerkosten.

Documenten

Een overzicht van alle openbare stukken en brieven 

Voortgangsbrief water I&W, 2 juni 2021

In het afgelopen jaar is in de voorbereiding op de planuitwerkingsfase vastgesteld dat de scope van het project niet binnen de financiële randvoorwaarden kan worden uitgevoerd. Rijk en regio zijn in overleg over te nemen vervolgstappen om zicht te krijgen op de oplossingsmogelijkheden binnen de financiële randvoorwaarden. Het uitgangspunt blijft om de waterkwaliteit en de natuur van de Grevelingen duurzaam te verbeteren. Voor de besluitvorming is advies gevraagd aan een team van externe deskundigen.

Advies expert team 3 feb 2021

Het Expertteam is gevraagd om een drietal opties (groot doorlaatmiddel conform voorkeurs- alternatief, kleiner doorlaatmiddel binnen taakstellend budget en doorspoeling eventueel in combinatie met symptoombestrijding) voor het vervolg van het project te onderzoeken en te waarderen.  Bij alle onderzochte opties heeft het Expertteam de meekoppel-kans van een getijdencentrale buiten beschouwing gelaten.

Werkdocument Advies Getij Grevelingen - 3 feb. 2021

Een getijdencentrale is voor de beheersbaarheid van het vervolg een groot risico, vanuit een technische invalshoek (maakbaarheid), vanuit een bedrijfseconomische invalshoek (betaalbaar- heid) en vanuit de invalshoek van toekomstig beheer (aansprakelijkheid). Deze aspecten zijn door het Expertteam in bijlage 5 nader beschreven.

Audit Project Getij Grevelingen - 13 nov. 2020

De getijdencentrale is één van de belangrijke redenen voor de instabiliteit van de scope. Voor dit onderdeel zijn twee showstoppers: er is geen levensvat- bare businesscase (of: geen betalende opdrachtgever) en de benodigde pompturbines4 zijn technisch niet haalbaar binnen de verwachte termijn van besluitvorming. Het uitsluiten van de getijdencentrale is een eerste stap in het stroomlijnen van het project, maar het is zeker niet voldoende.

MIRT-verkenning voor het project Getij Grevelingen

2018 is de MIRT-verkenning voor het project Getij Grevelingen voortgezet. Dit Verkenningenrapport beschrijft de weg die het project heeft afgelegd tot afronding van de verkenningsfase met een Voorkeursalternatief. Voor de afronding van de verkenningsfase is in 2018 de volgende opdracht geformuleerd: Onderzoek de aanleg van een doorlaatmiddel met als meekoppelkans om hierin getijdenenergie op te wekken, met de drie varianten:

bottom of page